Lễ ký giao ước kết nghĩa


Nguồn: thptlythuongkiet.bacninh.edu.vn